*

มง สวริ ัติ (กนิ เจ)เพอื่ สุขภาพและอายุยนื ยาว

( Vegetarians Have Better Health and Longer Life ) น.พ. โชติช่วง ชุตินธร Dr Chokchuang Chutinaton


มีงานวจิ

ยั ที่เชื่อถือไดร้

ายงานวา่

คนที่รับประทานอาหารมงั

สวริ

ัติที่เป็น

เพศชายจะมีอายยุ นื

ยาวข้ึน 8 ปี กว่า และเพศหญิงจะมีอายยุ นื

ยาวข้ึน 7


ปี กว่า เมื่อเทียบกบั


คนที่ไม่กินอาหารมงั


สวริ

ติ****


คนทวั

ไปมกั

เขา้

ใจวา่

ถา้

ไมนเน้ือสตั

วจ์

ะไม่แขง็

แรง และเป็น

โรคขาดอาหาร แต่ความเป็นจริงปรากฏวา่

คนที่กินอาหารมงั

สวิรัติ มี

สุขภาพสมบูรณ์กวา่

และไม่เป็นโรคขาดอาหาร กลบั

จะเป็นโรคนอย

กวา่

ดว้

ย เช่น โรคหวั

ใจวาย โรคมะเร็ง โรคพยาธิ และโรคที่ติดเช้ือ

จากสตว์


อาหารมงสวริ

ัติมิไดม้

ีไวเ้ ฉพาะสา

หรับกลุ่มคนที่ถือศีล หรือ

เคร่งครัดในเรื่องศาสนาเท่านนั

แต่ปัจจุบนั

คนทวั

โลกหลายลา้

นคน

หนั

มากินอาหารมงั

สวริ

ัติ เพื่อสุขภาพเป็น เหตุผลใหญ่

นักมง สวริ ัติ จ าแนกได้ 4 ประเภท

1. กินธญั

พืช (ขาวหรือขาวกลอง) ถวั

พืชผกั

และผลไม้ (Vegan)

2. กินเหมือนขอ้

1 แต่ดื่มนมดว้

ย ( Lacto-vegetarian)

3. กินเหมือนขอ้

1 แต่ดื่มนมและกินไข่ดว้

(Lacto-ova-vegetarian) 4

กินเหมือนขอ้

1 แต่ งด กุยช่าย ตนหอม ผกั

ชี ( กินเจ)


ประมาณ 500 ปี ก่อน นกั

วทยาศาสตร์และคนส่วนมาก คิดวา่

โลกแบน มีเพียงคนกลุ่มนอ้

ยที่เชื่อวา่

โลกกลม เช่น โคลมั

บสั

ซ่ึงกลา้

เสี่ยงชีวติ

เพื่อพิสูจน์ใหช้

าวโลกไดร้

ู้วา่

ที่แทโ้

ลกเรากลม โดยแล่นเรือ

จนคน้

พบอเมริกาแต่กระนนตองอาศยเวลานานกวา่

คนทวั

ไปจะยอมรับ

ในความจริงขอ้

น้ี

ก็เช่นเดียวกนั

กบั

สมยั

น้ีที่คนสวนใหญยงั

คิดวา่

การ

กินอาหารมงั

สวริ

ัติ จะทา

ใหร้

่างกายไม่แขง็

แรงเท่ากบั

คนที่กนเน้ือสตั ว์

งั

ที่ในต่างประเทศ หรือแมแ้

ต่ในเมืองไทยเองก็มีแพทย์ และนกั

โภชนาการหลายท่านยนื

ยนั

วา่

คนกินอาหารมงั

สวริ

ัติไม่มีปัญหาดา้ น

การเจริญเติบโตหรือดา้

นสุขภาพเลย เพราะมีหลกั

ฐานชดั

เจนอยใู่ น 2

ขอ้

อไปน้ี คือ

1.หลกั

ฐานทางโภชนาการ หรือทางวทยาศาสตร์

2.หลกั

ฐานจากชีวตจริงของนกั

มงั

สวริ

ัติ


ข้อ 1 มหี ลก ฐานทางโภชนาการ พิสูจน์ แลว้

วา่

อาหารมงั

สวิรัติมี

คุณค่าทางธาตุอาหารครบทุกหมู่ โปรตีนในถวั

เหลืองและถวั

ต่างๆ

ตลอดจนธญั

พืช มีคุณภาพเท่าเทียมกบั

เน้ือสตั

ว์ จึงไม่ตอ้

งห่วงวา่ คน

กินอาหารมงั

สวริ

ัติ จะไดโ้

ปรตีนไม่เพียงพอ โปรตีนบางชนิดที่ถวั มี

นอ้

ยนนั

เราจะเสริมไดง้

่ายๆโดยการกินอาหารประเภทขา้

ว ซ่ึงมี

โปรตีนที่สาคญจานวนมาก คือ เมไธโอนิน methionine การกล่าวอา้ ง

ที่วา่

โปรตีนจากถวั

เป็ นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ (incomplete protein) และ

เน้ือสตั

วเ์ ป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ (complete protein) นั

ไม่ค่อยถูกตอง

เพราะในทางปฏิบตั

ิไม่มีใครไม่กินขา้

ว ดงั

นั

การกินโปรตีนจากถวั

และขา้

ว ก็จะไดโ้

ปรตีนที่สมบูรณ์ทดแทนกนั

ไดจ้

ึงไม่มีปัญหา


ในการประชุมนกั

โภชนาการนานาชาติครังที่ 6 ที่ประเทศองั

กฤษ

มีรายงานตามหลกั

โภชนาการออกมาวา่

การรวมตว ของโปรตนี จากพชื

ต่างชนิดกน จะทาให้ได้โปรตีนไม่ต่างจากโปรตน ที่ได้จากสัตว์เลย


ส่วนที่เดก็

กินอาหารมงสวริ

ัติจะไดปรตนี และสารอาหารต่างๆ

เพียงพอหรือไม่นนั

คา

ตอบคือ ไม่มีปัญหาเพราะเดก็

ที่กินอาหาร

มงสวริ

ัติใช่วา่

จะกินพืชผกั

ทนั

ทีที่ลืมตาดูโลก เดก็

จะดื่มนมแม่ก่อน

(หรือไม่ก็นมผง) พอโตข้นมาหน่อยก็เริ่กินขา้

ว พืชผกั

และถวั บด

และผลไม้ เช่น ส้ม กลว้

ย แต่เด็กก็ยงั

ดื่มนมต่อไปเรื่อยๆ เดก็

ที่กิน

อาหารมงสวริ

ัติมกั

จะดื่มนมหรือนมถวั

เหลือง (น

เตา้

หู้) ตลอดไป

ในขณะที่กินไข่(มีโปรตีนสูง) ถวั

ดว้

ย ความกงั

วลที่วา่

เดก็

จะขาดสาร

หรือธาตุอาหารจึงเป็นอนตดั

ไปได้


ข้อ 2 หลก ฐานจากชีวต จริงของนักมง สวริ ัตเดก็

หรือผใู้

หญ่ที่กิน

อาหารมงั

สวริ

ัติ ไม่มีปัญหาแต่อยา่

งใด มีความเฉลียวฉลาดเหมือนคน

ที่กนเน้ือสตั

ว์ สมองเจริญเติบโตดีเหมือนกนั

และอาจจะดีกวา่

เสียดว้ ย

จะเห็นได้จากประวตั ศ าสตร์ที่มีคนเก่งๆ ของโลกเป็ นนักมง สวริ ัติ เช่น เลยี วนาโด ดาวินซี, เซอร์ไอแซค นิวตนั , มหาตมะคานธี และนักกฬ า

เหรียญทองโอลม ปิ ก อก หลายท่าน เช่น Carl Lewis นกั

งิ่

9 เหรียญ

ทอง Murray Rose นกั

วา่

ยน

6 เหรียญทอง และ Paavo Nurmi นกั

งิ่

9 เหรียญทอง หรือดูกนั

ง่ายๆคือชนชาติ ต่างๆ เช่นที่ อินเดีย มี ชาวซิกข์

ฮินดู แยนหรือที่ อเมริกามีคริสเตียนคณะเซเวน่

เดยแ์

อด็

เวนตีสซ่ึงกิน

อาหารมงั

สวริ

ัติกนั

มาหลายชวั

อายคุ

นแลว้

เขาไม่มีปัญหา ถา้

มีปัญหา

เขาก็คงสูญพนั

ธ์ไปแลว้

แต่ปรากฎวา่

กลุมคนเหลาน้ีมีมากข้ึนดว้

ยซ


ผกั เป็ นอาหารจ าเป็ นส าหรับทุกคนไม่วา่

จะเป็นนกั

มงั

สวริ

ัติหรือไม่

แต่ก็มีบางคนไม่ค่อยกินผกั

เสียเลย เขากจะขาดแร่ธาตุต่างๆตลอดจน

กากใยที่มีอยใู่

นผกั

ซ่ึงช่วยป้ องกนั

ไม่ใหท้

อ้ งผกู

และช่วยไม่ใหเ้ กิด

มะเร็งลา

ไส้ใหญ่ บางคนกลวั

ยาฆ่าแมลงตกคา้

งในผกั

ก็เลยไม่ค่อยกลา้

กินผกั

ทางที่ถูกคือ อยา่

เลือกซ้ือผกั

ที่สวยงามเกินไป มีรอยหนอนเจาะ

กินบา้

ก็ยงิ่

ดี ตองลา้

งผกั

ในน

ที่ไหลริน หลายๆครัง เพื่อใหน้

ชะลาง

ยาฆาแมลงออกไป หรือเลือกซ้ือผกั

ปลอดสารพิษหรือถาทาไดก้

็ปลูก

ผกั

สวนครัวเองหรือถา้

ไมมีพ้ืนที่กปลูกในกระถางหรือปลูกแบบแขวน

ก็ได้


นกั

วจิ

ยั ในสหรัฐอเมริกา ไดค้ น้

พบวา่

เน้ือสตั

วต์

่างๆที่คนนา มา

บริโภคมียาฆ่าแมลงมากกวา่

พืชผกั

บางทีมากกวา่

ถึง 13 เท่า ที่เป็น

เชนน้ีเพราะสตั

วต์

่างๆ ก็กินพืชผกั

หรือหญา้

ที่มียาฆ่าแมลงเขา้

ป ยงิ่

อายของสตวย์ นื

านเท่าใด ก็ยงิ่

สะสมไวม้

ากเท่านนั


ดร. จี เอส ฮน ติงตนั

แห่งมหาวทิ

ยาลยั

โคลมั

เบีย ในสหรัฐอเมริกา

ไดศ้

ึกษาระบบยอ่

ยและฟันของมนุษย์ และยนื

ยนั

วา่

มนุษยเ์ รามีระบบ

ยอ่

ยและฟัน ที่เหมาะสมที่จะยอ่

ยหรือบดเค้ียวพืชผกั

มากกวา่

เน้ือสตั ว์


ปัจจุบนั

เมืองไทยเรายงั

มีเดก็

และผใู้

หญ่เป็นโรคขาดอาหาร และ

อาหารมีราคาแพงข้ึนเรื่อยๆดงั

นั

การกินอาหารมงั

สวริ

ัติจะเป็นวิธี

หน่ึงที่แกป้

ัญหาการขาดแคลนอาหารและช่วยประหยดั

ค่าใชจ้

่ายของ

ครอบครัวเพราะอาหารพืชผกั

และถวั

ราคาถูกกวา่

เน้ือสตั ว์

โปรตน ในเนือ สัตว์มร าคาเป็ นประมาณ 4 หรือ 6 เท่าของโปรตน ในถั่ว

เหลอ ง เชน เน้ือววั

หรือเน้ือหมู 1 กโลกรัม ราคาประมาณ 120 บาท

ส่วนถวั

เหลือง 1 กิโลกรัม ประมาณ 40 บาท แต่ ถวั

เหลืองใหโปรตีน

เป็น 2 เทาของเน้ือสตั

ว์ ( ส่วนคุณภาพทางโปรตีนเท่าเทียมกนั

เมื่อกิน

ขาวดว้ ย )


ถ้าคนมร ายได้น้อยจะเลก เห่อหรือหลงค่านิยมของการกนิ

เนือ สัตว์ ที่ต้องเอาเงน ที่หามาได้ด้วยความยากลา บาก ไปซื้อเนือ้ สัตว์ที่ มร าคาแพงมากนิ แต่หันมาพง ถั่วเหลอ งหรือถั่วเมลด แห้งต่างๆหรือ เต้าหู้ กจ็ ะได้อาหารที่มป ระโยชน์ในราคาประหยด กว่ามาก (ไข่เป็น

อาหารที่มีโปรตีนสูง ราคาถูก คุณคาไมแพเ้ น้ือสตั

ว์ ส่วนน

นมถวั

เหลืองหรือที่เรียกวา่

เตา้

หู้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงใชด้

ื่มแทนนม

ไดแ้

ละมีราคาถูกกวานมสดมาก)

นมแม่เป็นนมธรรมชาติซ่ึงเป็ นนมที่ดีที่สุดสาหรับทารก นม

(ววั

)เป็นสิ่ที่ไม่จา

เป็นและไม่ใช่อาหารธรรมชาติ เดก็

(อายุ

มากกวา่

1 - 2 ขวบ หรือเดก็

มีฟันสา

หรับบดเค้ียวอาหารแลว้

และ

ผใู้

หญ่ ไม่จา

เป็นตอ้

งดื่มนม(ววั

) ก็แขง็

แรงไดแ้

ละเจริญเติบโตไดด้ ี

เพราะอาหารโปรตีนมีเพียงพอในอาหารประจา

วนั

อยแู่

ลว้

นมมีราคา

แพงและมีเช้ือโรคปะปนงาย ทา

ใหเ้ กิดโรคต่างๆได้ เช่น โรควณโรค

และโรคทอ้

งร่วงที่อนั

ตราย เป็นตน้


คนกินอาหารมงั

สวริ

ัตไม่จา

เป็นตอ้

งหาซ้ือวติ

ามินต่างๆมาเสริม

เพราะวต ามน และเกลอ แร่มคี รบถ้วนเพยี งพอในอาหารธรรมชาตทิ ี่พระ

***

เจ้าสร้างแล้ว

พระเจาสร้างโลกและมนุษยค์

ู่แรกคืออาดมั กบั

อี๊ฟและ


ใหอ้

าศยั

อยใู่

สวนเอเดนและให้กินผลไมเป็นอาหาร พระเจา้

ไม่ได้

อนุญาตใหก้

นเน้ือสตั

ว์ จึงไม่ต้องห่วงว่าจะขาดอาหาร คนสมยั

ก่อนน

ท่วมโลก Noah’s Flood มีอายยุ

ืนมากประมาณ 950 ปี หลงจากน า้

ท่วมโลกสมยั เรือโนอาหพระเจา้

จึงอนุญาติใหค้

นกนเน้ือสตั

***

วไ์

ดแ้ ต่

อายขุ

ยั ของคนก็ลดสนั

ลงเหลือประมาณ 100 ปี


การกินวติ

ามินและเกลือแร่และอาหารเสริมมีผลเสียและอาจจะ

เป็นอนั

ตรายต่อสุขาพถา้

ร่างกายมีเพียงพออยแู่

ลว้

จากอาหารธรรมชาติ

ตามหลกั

วชิ

าการและหลกั

ฐานทางวทยาศาสตร์ การกินวตามินและ

เกลือแร่มากหรือเกินความตอ้

งการของร่างกาย toxicity ก็ตอ้

งมีการ

ขบั

ถ่ายทิงเป็นการเพิมงานใหก้ บั

ตบั

และไตในการกา

จดั

ของเสียหรือ

ส่วนเกินทิงบางครังร่างกายก็ไม่สามารถขบั

ออกไดหมดและเหลือสะสมในตบหรืออวยั

ถ่ายส่วนเกิน(หรือสารพิษ)

วะอื่นๆและในที่สุดก็จะ

เกิดผลขา้

งเคียงที่เป็นอนตรายไดแถมตองเสียเงินที่หามาดว้

ยความ

ยากลาบาก

ในต่างประเทศไดม้


ีผเู้ ชี่ยวชาญคา


นวณแลว้


วา่


คนกน เนือ้ สัตว์ 1

คน ต้องใช้เนือ ที่ประมาณ 4 ไร่ ที่จะผลต อาหารให้เขากนิ แต่ถ้าเขากนิ

แต่พช ผกั จะใช้เนือ้ ที่ประมาณ 1 ไร่ เท่านั้น ดงั

นั

เราจะมีที่ดินเหลือ

ไปผลิตอาหาร ต่างๆไดม้

ากข้ึน

มีการ วิจยั เ ปรี ย บเ ทยี บอัตร าการ ตายข องกล่ ุมชาว แอ๊ ดเวนตี๊ สท่ี

กินมังสวิรั ติ กับ ชาวแคลิฟอร์ เ นี ย ท่ ว ไ ป ใน สหรั ฐอเ มริ กา USA

image

ท่กินเนือสตว์:****


อตราการตายจากโรคมะเร็งทุกชนิด เป็น นอ้

ยกวา่

40% ในชาว

แอดเวนตี๊สชาย และ 24% นอ้

ยกวา่

ในชาวแอด๊

เวนตี๊สหญิง

มะเร็งปอดนอ้

ยกวา่

79%; มะเร็งลา

ไส้ใหญ่ นอ้

ยกวา่

38%

มะเร็งเตา้

นม นอ้

ยกวา่

15%

โรคเส้นเลือดหวั

ใจตีบ 34%นอ้

ยกวา่

ในแอดเวนตี๊สชาย และ

2% นอ้

ยกวา่

ในชาวแอด๊

เวนตี๊สหญิง


สรุป การกินอาหารมงั


สวริ


ัติ ดีกวา่


การกนเน้ือสตั


วม์


าก เพราะ


1. ประหยด กว่า อาหารพืชผกั

( มงั

สวริ

ัติ) ถูกกวา่

เน้ือสตั

ว์ แต่มี

คุณค่าทาง อาหารเท่าเทียมกนั

หรือดีกวา่

2. มสี ุขภาพแข็งแรงกว่า เน้ือสตั

วม์

ีไขมนั

ิ่ตวั

มาก (คอ

เรสเตอรอล)ซ่ึงเป็นตวั

ทา

ใหเ้ กิดโรคหวั

ใจวายงายข้ึน คนกนเน้ือสตั ว์

จะมีโอกาสเป็น โรคมะเร็ง โรคพยาธิ และโรคต่างๆ เช่น โรคววั

บา้

โรคไขห้

วดั

นก ไขห้

วดั

ใหญหมู และโรคอื่นๆที่เกดจากเช้ือแบคทีเรีย

และเช้ือไวรัสที่ติดตอไดจ้

ากสตั

วม ์

ากกวา่

คนที่กินมงั

สวริ

ัติ ส่วนคนที่

ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหลา้

ออกกา

ลงั

กาย และรับประทานอาหาร

มงสวริ

ัติเป็นประจา

จะมโ อกาสเป็ นโรคมะเร็งต่างๆ น้อยกว่าคนที่

รับประทานอาหารเน้ือสตั

ว์ และเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ(รวมท้ัง

โรคหัวใจวาย) น้อยกว่า 50% และเสี่ยงต่อการเป็ นโรคความดน โลหิต สูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลอ ดในสมองตีบและแตก น้อยกว่า และจะมชีวต ที่ยน ยาวกว่า 4 -10 ปี**


โปรดมนั่ ใจว่า การกนิ มงั สวริ ัติ จะท าให้มสี ุขภาพดี และมีอายุยนื ยาว

ไม่เพยี งแต่เท่านั้น ด้านสติปัญญาและจิตใจกจ็ ะดข ึน ด้วย

image

จะกน อาหาร มังสวริ ัติ ได้อย่างไร ?

การกินอาหารมงั

สวริ

ัติง่ายมาก ไม่จา

เป็นตอ้

งมีความรู้ หรือการศึกษา และก็

ไม่จา

เป็นตอ้

งรู้วา่

อาหารชนิดใดที่มีกี่แคลอรี่หรือคุณค่าทางอาหารเท่าไร

ขอใหปฏิบตั

ตาม 3 หลกั

เกณฑ์ ง่าย อไปน้ี

I. กน อาหารหลายชนิดหมุนเวียนกนั 4 กลุ่ม ดงั

1) ธัญพชื (ขาวกลอง) 2) พช ผกั


น้ี

3) ผลไมผลไมท้

ุกชนิดมีประโยชน์ (มีวตามินซี) มะนาว หรือผลไม้

เปร้ียวๆ เชน ตะลิงปิ ง มะยม สม้

ิ๊ หรือ มะเฟื องเปร้ยว ๆ ก็ กินไดไ้ ม่

จาเป็นตองกินผลไมแ้

พงๆหรือผลไมต้

่างประเทศ

4) ถั่วเมลด็ แห้งเช่น ถวั

เหลือง ถวั

เขียว ถวั

แดง ถวั

ลิสง ถวั

ขาว ถวั

ดา

หรือผลิตภณั

ฑจ์

ากถวั

เช่น เตา้

หู้ น

เตา้

หู(้ นมถวั

เหลือง) วน้

เส้น ฟองเตาหู้

หรือ โปรตีนเกษตร(เน้ือเทียม) หมี่กน (gluten) และเมลด็

ต่างๆเช่นงาหรือ

เมลดทานตะวนั

และไข่ หมุนเวียนกนั

(ส่วนไขมนั

ไม่ตอ้

งห่วงเพราะมีอยแู่

ลว้

ในอาหารกลุ่มต่างๆ หรือในน

มนพืช)

II. กน อาหารให้เพยี งพอ ไม่มากไม่นอ้

ยเกินไป (ไม่อว้

นและไม่ผอม)


III. กน อาหารธรรมชาตไม่ค่อยดดั

แปลง (เช่น ขา้

วกลอ้

งหรือขา้

วซอ้

มมือ

ดีกวา่

ขา้

วที่ขดั

สีจนขาว และผกั

ผลไมส้

ด ดีกวา่

ผกั

ผลไมด้

อง ขนมปังโฮลวตี

whole wheat ดีกวา่

ขนมปังขาว) หลีกเลี่ยงอาหาร junk food ขนมหรือ

อาหารที่เนน้

ความอร่อยแต่มีคุณค่าทางโภชนาการนอ้

ย ซ่ึงมแ ต่น า ตาลและ

แป้ งเช่น โดนทั

ขนมเคก็

และน

อดั

ลมหรือขนมขบเค้ียวทอดกรอบตางๆ

การกน อาหารมง สวริ ัตงิ ่ายมาก กินเหมือนที่คุณเคยกินทุกวนั

นนั

แหละแต่งด

หรือเอาเน้ือสตั

วท์

ุกชนิดออก(รวมทงั

สตั

วเ์ ลก็

) แลว้

แทนที่ดว้

ยถวั

(ดูดานบน

ขอ้

I.4 ) น.พ.โชติช่วง ชุตินธร

อ้างองิ :


** The Secrets of Long Life” NationalGeographic-Nov2005 p 25


***

Website ของ น.พ. โชติช่วง ชุตินธร: www.doctorfreedom.com พระ


เจา้

สร้างโลกและมนุษยแ์

ะสรรพสิ่ หรือ เชื่อวา่

ทฤษฎี ววิ ฒั

นาการ

สร้าง ? ทฤษฎีวิวฒั


****

นาการจริงหรือเทจ็ ?


Seventh-day Adventist Position Statement on Vegetarian Diets: http://www.adventistonline.com/forum/topics/the-seventh-day- adventist-position-statement-on-vegetarian-diets;


Diet, Life Expectancy & Chronic Diseases by Dr. Gary Fraser ; Seventh-day Adventist Dietetic Association;


น.พ. โชติช่วง ชุตินธร (Chokchuang Chutinaton MD)

(อดีตประธานและผูก้

่อตงั

ชมรมผบู้

ริโภคแห่งสยาม)

(Former Chairman and Founder of Consumers’ Club of Siam)